post img

Ý nghĩa của việc phân quyền trong phần mềm ứng dụng

Phân quyền là một nghệ thuật hơn là một khoa học. Giám đốc hoặc trưởng bộ phận trước khi phân quyền cần phải hiểu rất rõ về năng lực cũng như tâm lý và động lực làm việc của người được phân quyền.

Phân quyền là hoạt động phân phối trách nhiệm thông qua chức năng của tổ chức và là một trong những quyết định quan trọng nhất trong quản lý. Phân quyền và việc ủy nhiệm công việc một cách chính thức để người được trao quyền chịu trách nhiệm những công việc cụ thể. Phân quyền là việc làm cần thiết vì không một CEO nào có thể 3 đầu 6 tay để thực hiện tất cả mọi việc.

Lợi ích của việc phân quyền:

Việc phân quyền ngày nay không còn nhằm chỉ là phân công công việc. Phân quyền ngày nay còn có nhiều mục đích. Những mục đích của việc ủy quyền là:

-Phân rõ chức năng nhiệm vụ

-Xác lập quyền hạn, trách nhiệm đối với từng đầu công việc quan trọng.

-Thử thách nhân viên trong trường hợp đào tạo và đánh giá nhân sự.

Làm sao để trao quyền hay ủy quyền hiệu quả?

Để trao quyền hiệu quả, người trao quyền cần nắm rõ các nguyên tắc:

-Trao quyền nên có thời hạn. Việc trao quyền có thời hạn sẽ là động lực để kích thích nhân viên làm việc, nhất là trong trường hợp trao quyền đi kèm với quyền lợi.

-Nói rõ yêu cầu công việc, những chuẩn mực để đánh giá hoàn tất công việc. Điều này giúp người được trao quyền rõ ràng hơn trong công việc.

-Định kỳ xem xét hiệu quả trao quyền.

-Đánh giá, đào tạo và cải tiến.

Trao quyền có phải xóa bỏ trách nhiệm không?

Trao quyền hay phân quyền hay ủy quyền hiện nay có nhiều quan điểm về mặt trách nhiệm. Nhưng theo tôi, trao quyền hay ủy quyền hay phân quyền đều chỉ là tạo điều kiện cho cấp dưới chủ động làm việc chứ không phải cấp trên hết trách nhiệm. Về nguyên tắc, lãnh đạo cao nhất vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất tất cả hoạt động của công ty. Do đó trách nhiệm của lãnh đạo khi ủy quyền là phải thường xuyên đánh giá, xem xét tính hợp lý cũng như có định hướng đào tạo thích hợp để việc phân quyền được hiệu quả.

PHÂN QUYỀN TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ Cibos:

Để phát huy được tính hiệu quả và phối hợp làm việc giữa các cá nhân và bộ phận, người dùng hệ thống cần phải được phân quyền tương đương với chức vụ và quyền hạn của người đó.

Phân quyền là một trong những chức năng quan trọng của phần mềm quản lý Cibos. Phân quyền giúp bạn có thể chỉ định ai được quyền truy cập, được quyền sử dụng chức năng nào.

Để truy cập chức năng phân quyền chọn…..

Hệ thống có hỗ trợ phân quyền theo nhóm người dùng và phân quyền theo từng cá nhân. Để phân quyền nhanh và hiệu quả người quản trị hệ thống phân quyền theo các nhóm quyền chung và cho những người có quyền giống nhau vào một nhóm, sau đó mới phân quyền theo từng cá nhân.

Phân quyền theo nhóm người dùng:

Chức năng này cho phép bạn cấp quyền cho một nhóm người dùng cụ thể có cùng vị trí hoặc thuộc cùng một phòng ban.

Để tạo nhóm người dùng mới. NSD thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trong chức năng Hệ thống lựa chọn Tab Tài khoản đăng nhập

Bước 2: Nhập Tên nhóm cần tạo ví dụ: nhóm bán hàng

Bước 3: Nhân nút lưu để lưu tên nhóm.

Bước 4: Hệ thống thông báo đã Lưu thành công và nhóm mới được tạo được hiển thị trên danh sách nhóm.

Bước 5: Lựa chọn Nhóm cần cấp quyền.

Bước 6: Tích chọn vào các ô tương ứng với quyền của nhóm người dùng đó.

Các quyền cơ bản của hệ thống phần mềm Cibos:

Phan quyen.png

Cấp quyền cho người dùng cụ thể:

Vẫn trong mục Hệ thống -> Tài khoản đăng nhập -> Nhóm người dùng -> lựa chọn Tab Danh sách người dùng để cấp quyền trực tiếp => Chọn một người dùng cụ thể để cấp quyền => Tích vào những quyền bạn muốn cấp.

0987753510